7.13.2010

brick road© masha melachtchenko // wardrobe by melissa thompson // model luke // contributor magazine